nukelti

nukelti
nukélti, nùkelia, nukė́lė 1. tr. nuimti ką buvusį uždėtą: Nukelk nuo prieždos kruopas Paį. Ir nukėlė tymo balną nuo bėro žirgelio JV1073. Tie velniai, ištrūkę iš krepšio, kalvėj stogą nukėlė ir nuė[jo] in pragarą BsPIV25. Šiemet bulbų daug ir gražios: išrauni bulbienį, tai kaip vištą nuo kiaušinių nukeli Trgn. Tiltelis vandenio nukeltas, o balkės visos trys tebesilaiko . Įsmego klumpio dugnas į purvyną, ir nukė́liau viršų: išbėgau iš klumpio koja nešinas Šts. Nuog šaukimo anų vienkartu rodėsi, kad ir stogą nukels I. Kai ažgroja, tai, rodos, ir pirkią nukel̃s Trgn. Trūbininkai būtų laukus nukėlę, bet nėkas neužpirko Ggr. Jis su savo gerkle visą sodžių nukelia – toks gerklỹnė! Jnšk.nukaisti: Virė virė su kunkulu, išvirė, nukė́liau puodą lauk (nuo ugnies) Skr. 2. tr. nuleisti, nuimti (žemyn): Nukelti skaitmuo dalijant . Nuog kryžiaus Jį nuokėlė 444. | refl.: Purvas apsiurba klumpį, ir nusikela viršus Šts. Šerdešnykas sulinko, ir vežimas nusikėlė Rd. Gerai, kad ratai nusikėlė, būt mañ' arklys užmušęs belėkdamas Ds. | prk.: Visą dieną mėšlą vertė, ant rytojaus nusikėlė jam pasturgalis (nebevaldo pasturgalio) Lnkv. 3. tr. prk. numesti, nuversti: Valdybos (valdžios) ane nenukéls Lk. Nu sosto nukėlė dėl jo smarkumo S.Dauk. Nukėlė galinčiuosius nuog sosto, paaukštino žemuosius DP471. 4. tr. pašalinti, panaikinti: Kaltenybę nu jo kaip sagoną trikojį nu ugnies, nu [v]ąšo nukelk J. Kas užlaiko kūną savo sveikatoj, tasai nukelia nuog savęs visokius kentėjimus, galinčius atsitikti I. Nukė́lė (nunešė vanduo) Nemuno ledus, o jau buvo sustatyti Lp. Karalius nukéls tėvų žudymo paprotį (ps.) Šts. Ir niekas nenukels to prakeikimo srš. Nokelk nuog manęs narsą tavo 67. Nukėlė nuog tavęs nusidėjimus tavo SPII66. 5. refl. nusikratyti: Tuo rūpesniu noriu nusikélti, apkyrėjo berūpinties Šts. Nusikėliau plunksnoms plėšyti, pasilsėsu dabar Šts. 6. tr. pažadinti, pabudinti iš miego: Anksti mane nukė́lė mėšlo kratyt Gs. 7. intr. atsikelti iš miego: Turbūt negerai nukėlė, kad toks surūgęs Gs. 8. tr. nugabenti, nusiųsti į kitą vietą: Jį nukėlė į Kliučiką už urėdą Skr. Stebuklingi sąskambiai tarsi tikrai nukelia klausytoją į tą nepaprastą pasaulį . Keldami žodžio dalį į kitą eilutę, vienos balsės nepaliekam nenukeltos J.Jabl. | refl.: Jis nusikelia į savo vaikystės laikus V.Myk-Put. 9. tr. atidėti (vėlesniam laikui): Bylą nukelti Vr. Susirinkimas nukeltas kitai dienai . Turint nenuokelamą reikalą duoną kepti iš miltų nuog sudygusių grūdų, imti išpula saują pelenų IM1878,22. 10. refl. išaugti: Jei geri metai būna, tai tankiai pasėti grikiai nùskelia, o jei koki, pasilieka toki patys . 11. tr. nuimti, nuvalyti (javus): Nepasėjau ir nenukėliau Arm. 12. tr. nuberti, pritvinkti, užpūliuoti: Kaip nutraukė marškinius per nugarą, tai nukėlė visą naujom votim Km. Nukėlė spuogais liežuvį . Nuo piktšašių labai skauda nukeltoji vieta Pnd. | refl.: Kojos pirštas nusikėlė, negaliu apsiaut Pnd. 13. refl. apsigauti: Aš su arkliais nusikė́liau bemainydamos Kal.
◊ karū̃ną nukélti pažeminti: Ar karūną nukels, kad pašnekėsi su žmogum Jrb.
kepùrę nukélti kepurės nukėlimu pasveikinti: Noreika nukėlė kepurę besiartinančiam Lamsargiui J.Avyž. Abu atvykėliai nukelia žemai jam kepures .
kóją nukélti bent kiek nueiti: Gal teks ir man į tas vestuves koją nukelti Jnšk. Nenukėliau kojos aš ten Ggr.
kortàs nukélti išburti kortomis: Jis pirma kortas nukeldavo, o paskui pasakydavo, kokia liga sergi Kn.
vainikė̃lį nukélti atimti nekaltybę: Tu mane norėjai apgauti ir vainikelį nukelti S.Dauk.
žiñgsnį nukélti nueiti: Kur tik nukelsi žingsnį, visur apleista, netvarka Vvr.
\ kelti; antkelti; apkelti; atkelti; įkelti; iškelti; nukelti; pakelti; parkelti; perkelti; prakelti; prikelti; sukelti; užkelti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • nukelti — nukélti vksm. Nukėlė púodą nuo ugniẽs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nukeltinis — nukelti̇̀nis, nukelti̇̀nė bdv. Nukelti̇̀nis kir̃tis (kalbot.) …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nukeltinė — nukelti̇̀nis, nukelti̇̀nė bdv. Nukelti̇̀nis kir̃tis (kalbot.) …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nukeltinis — nukeltìnis, ė adj. (2) 1. BŽ359 netiesioginis, perkeltinis. 2. rš lingv. šalutinis, esantis pokirtiniame skiemenyje (apie kirtį): Nukeltinis kirtis žemaičių tarmėse yra atsiradęs, matyt, dėl kelių priežasčių LKKIV129 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkelti — atkelti, àtkelia, atkėlė tr. 1. įstengti ką pakelti iš vietos: Led atkėliau sunkų kūjį J. Gaidys sunkus, negaliu atkelt Ėr. Gal tu, brol, arklio jėgas turi? Jaunam neatkelti iš vietos tokios naštos!.. V.Krėv. Jeigu tekinio neàtkeli, tai sunkus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukeldinėti — iter. nukelti; vieną po kito nukelti žemyn: Genukas išėmė iš uokso vaikelius, nukeldinėjo ant žemės; lapė ėmė visus ir suėdė (ps.) Kb. keldinėti; atkeldinėti; nukeldinėti; pakeldinėti; perkeldinėti; prikeldinėti; sukeldinėti; užkeldinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuleisti — I. padaryti, kad kas eitų žemyn, gilyn. 1. tr. pakeisti daikto padėtį žemėjančia kryptimi, nulenkti: Pakeldami rankas, įkvėpkime, nuleisdami – iškvėpkime rš. Kam nuleidai baltas rankas an kelučių savo?! Ukm. Žiulpos veidas ištįso, ir abudu su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutraukti — Rtr, ŠT1; R, MŽ, LL171, Ser 1. tr. SD384, R3, MŽ4, Sut, N, M, LL268,328, VĮ, DŽ1, DrskŽ staigiai atidalyti jungtį: Jijė nutraukė par pusę siūlą J. Netrauk virvės, nestipri – nutrauksi NdŽ. Vedu tvartan, bijau, kad pančio nenutraũkt karvė Klt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prakelti — prakelti, pràkelia, prakėlė tr. 1. pro šalį ką pranešti: Girtas neprakela kojos pro koją Šts. Koją pro koją neprakela, toks slinkumas Šts. 2. praverti, pradaryti, keliant į viršų (vartus): Prakelk man vartus J. Prakelk labiau vartus, ba… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antkelti — antkelti, añtkelia, antkėlė (ančkelti Kv, Rt, K.Būg) (ž.) tr. 1. dėti ką ant ko, užkelti: Antkelk ant vežimo tą vaiką Slnt. Antkėlė ant nugaros maišą Krtn. [Lapė] liepė liūtui gultis, o žmogui antkelti tą medį ant viršaus S.Dauk. | refl. tr.:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”